ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร” ขอเชิญร่วมพิธีมังคลาภิเษก “พระสมเด็จวิริยังค์”

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2-3

          มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ “หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร” ขอเชิญร่วมพิธีมังคลาภิเษก “พระสมเด็จวิริยังค์” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 ณ อุโบสถ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

          โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโร) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนชัย และอธิษฐานจิต สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสุสโร) รองประธานกรรมการคณะธรรมยุติ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร ประธานดับเทียนชัย

           สำหรับรายนาม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมอธิษฐานจิตมังคลาภิเษก “พระสมเด็จวิริยังค์” มีดังนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโร) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี (มนตรี คณิสุสโร) รองประธานกรรมการคณะธรรมยุติ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร, พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (บุรมณ์ เตชธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลฯ, พระวิบูลธรรมวิเทศ (บุญเลี้ยง ปุญฺญรกฺขิโต) วัดธรรมมงคล, พระอาจารย์กฤษฎา

          พระอธิการสิงห์ วิสุทฺโธ วัดพระพุทธบาทถํ้าป่าไผ่ จ.ลำพูน, พระพรหมวชิราภรณ์ (สนธิ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ, พระครูโสภณสมณกิจ (บุญจันทร์ สีลคุโณ) วัดป่ามณีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี, พระภาวนาธรรมาภิรัช (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) วัดรํ่าเปิง จ.เชียงใหม่, พระราชวชิรคุณ (ทองแดง วรปฺโญ) วัดดอยพระเจ้าตนหลวง จ.เชียงใหม่, พระราชสิทธิวิมล (ถนอม ธมฺมฐิติ) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ, พระราชภาวนาพัชรญาณ (วัชรชัย อินฺทวํโส) วัดเขาวง (ถํ้านารายณ์) จ.สระบุรี, พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปฺโญ) วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี, พระครูปลัดสมนึก (สุธมฺมถิรสทฺโธ) วัดจันทาราม (ท่าซุง) จ.อุทัยธานี, พระภาวนาวชิรญาณ (อริยะ วรปฺโญ) วัดนิคมสามัคคีชัย จ.ลพบุรี, พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย, พระอธิการไสว วํสวโร (หลวงปู่ไสว) วัดถํ้าผาบิ้ง จ.เลย, พระราชวชิรญาณโกศล (บุญมี ธมฺมรโต) วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี, พระราชวชิรธรรมาจารย์ วิ. (พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม) วัดป่าบ้า นตาด จ.อุดรธานี, พระเทพวชิรญาณโสภณ (เยื้อน ขนุติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์, พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี, พระนันทวิริยาภรณ์ (อ่าง สิริจนฺโท) วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) วัดชินวรารามวรวิหาร จ.ปทุมธานี, พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ทอง) วัดดอนไก่ดี กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, พระครูปฐมวราจารย์ (หลวงพ่ออวยพร ฐิติญโณ) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม, พระครูวิสุทธิธรรมโฆส (หลวงพ่อสายันต์ โฆสธมฺโม) วัดไทร นครชัยศรี จ.นครปฐม, พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) นครชัยศรี จ.นครปฐม, พระครูศิริสาครธรรม (จำนง คุณงฺโค) วัดท่ากระบือ กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, พระครูศรีปริยัติกิจ (ไพฑูรย์ อคฺควชิโร) วัดราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพฯ, พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ ดร. วัดตะกลํ่า ประเวศ กรุงเทพฯ, พระครูวิมลปุญญาภรณ์ (หลวงพ่อพิมพ์ ผลปุญโญ) วัดพฤกษะวัน บางมูลนาก จ.พิจิตร, พระครูพิสิษฐสรภาณ (อาจารย์หย่ง ชวนปญฺโญ) วัดบ้านแพน เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูปลัดสราวุธ ปญฺญาวุโธ (อาจารย์ปืน) วัดลาดชะโด ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา, พระครูปลัดจีระพงษ์ ธีรวโร (อาจารย์เลี้ยง) วัดจอมเกษ บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา, พระอาจารย์ประสาน ลักขโณ วัดกลางบางแก้ว นครชัยศรี จ.นครปฐม, พระราชวชิราลังการ วิ. (คำปอน สุทฺธิญาโณ) วัดป่าสว่างอารมณ์ สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) วัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย, พระราชปัญญาวชิโรดม วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ และพระวชิรวรคุณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ พระคณาจารย์สวดคาถามังคลาภิเษก จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้หลังจากพิธีมังคลาภิเษกเสร็จสิ้น ผู้ที่สั่งจอง “พระสมเด็จวิริยังค์” สามารถนำหลักฐานเข้ารับพระได้ในงาน และผู้สนใจจะบูชาสามารถร่วมบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ทันที ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-926-8942

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox