จ่าโกเก็บข่าว

มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ ประชุมหารือการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จวิริยังค์

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b2
          เมื่อ 6 ต.ค 65 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 16 อาคารไอทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคล สมเด็จพระญาณวชิโรดม(สมเด็จวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย…ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์, พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ, พลโท นพพร โควหกุล, พลเรือตรี ฤมล ฤทธิ์คำรพ, พันจ่าอากาศเอก โกวิท แย้มวงษ์, คุณนพพร กิจมะโน, คุณกวินตรา พงศาปาน, พันโท วิชัย เมืองนก, คุณอมิตา ถิรพาณิชยกุล, เรือโท ชิระวุธ สัจจะบุตร, ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรศรัณย์ หมีกุละ, คุณจีรภัทร์ วีรานันท์, คุณธีระ สุวรรณกุล (รายนามตกหล่นหรือเขียนผิดกรุณาแจ้ง แก้ใข 081-922-6111)
          การจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จวิริยังค์ ในครั้งนี้ เพื่อหาทุนมอบให้มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเพื่อเผยแพร่การเรียนสมาธิตามแนวของสมเด็จวิริยังค์ ประธานดำเนินการจัดสร้าง อาทิ อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์… ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม… ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ฯลฯ… ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์, คุณธีระ สุวรรณกุล เป็นเลขานุการ
วัตถุมงคลที่จัดสร้างเป็น รูปเหมือนสมเด็จวิริยังค์ พิมพ์สี่เหลี่ยม เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อกะไหล่ทอง กะไหล่เงิน กะไหล่นาค และเนื้อผง
พิเศษ…เนื้อผงพิมพ์กรรมการ สร้างเพียง 2,566 องค์ มีโค้ด มีนัมเบอร์ หลังฝังเหล็กไหล ผสมมวลสารพิเศษ 108 ชนิดจาก ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ พลเรือเอก ดร.ปรีชาญ จามเจริญ นำมามอบให้เป็นกรณีพิเศษ จะประกอบพิธีมหามังคลาภิเษก ณ อุโบสถวัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.19 น.
โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพรมหาเถระ) เป็นองค์ประธาน, สมเด็จพระธีรญาณมุนี(สมชาย วรชโย) วัดเทพศิรินทราวาส จุดเทียนชัย, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดับเทียนชัย
พระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 31 รูป ประกอบด้วย….
1.พระอธิการเสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูบัว จ.บึงกาฬ
2.พระอธิการสิงห์ วิสุทธโร วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน
3.พระครูกันตสีลสัมปัน(สมบูรณ์ กนฺตสีโล) วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก
4.พระธรรมวิสุทธิญาณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จ.เชียงราย
5.พระพรหมวชิรโสภณ(ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) วัดบึงพระลานชัย จ.ร้อยเอ็ด
6.พระเทพมงคลญาณ(สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ
7.พระราชพัชรญาณมุนี(ศรี สิริธโร) วัดป่าโนนทองอินทร์ จ.อุดรธานี
8.พระครูโสภณสบุณกิจ(บุญจันทร์ สีลคโณ) วัดป่ามณีโคตมวงศ์ จ.อุดรธานี
9.พระอธิการบุญส่ง ริตสาโร วัดสันติวนาราม จ.จันทบุรี
10.พระราชวชิรญาณ(ฟิลลิป ญาณธมฺโม) วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา
11.พระราชวชิรมุนี(ประสพไชย กนฺตสีโล) วัดป่าจิตตภาวนา จ.ปทุมธานี
12.พระราชพัชรมานิต(อัครเดช ภิรจิตฺโต) วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี
13.พระภาวนาธรรมาภิรัช(สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล) วัดร่ำเปิง จ.เชียงใหม่
14.พระราชวชิรคุณ(ทองแดง วรปญฺโญ) วัดดอยพระเจ้าตนหลวง จ.เชียงใหม่
15.พระราชสิทธิวิมล(ถนอม ธมฺมธิติ) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ
16.พระครูเมตตากิตติคุณ(สมหมาย อตฺตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
17.พระเทพวชิรากร(พิศาล ปรุนฺทโถ) วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่
18.พระครูพิพัฒน์วิทยาคม(เจริญ ฐานะยุตฺโต) วัดโนนสว่าง จ.อุดรธานี
19.พระครูภาวนาพิลาศ(วัชรชัย อินฺทวโส) วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
20.พระครูวิลาศกาญจนธรรม(เล็ก สุธมฺมปญฺโณ) วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี
21.พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ) วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
22.พระอธิการคลาด ครุธมฺโม วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี
23.พระภาวนาวชิรณาณ(อริยะ วรปญฺโญ) วัดนิคมสามัคคีชัย จ.ลพบุรี
24.พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวฑฺฒโน) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
25.พระอธิการไสว วงสวโร วัดถ้ำผาบึ้ง จ.เลย
26.พระราชวชิรญาณโกศล(บุญมี ธมฺมรโต) วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี
27.พระราชภาวนา วิ.(หลวงปู่อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
28.พระราชวชิรธรรมจารย์(พระอาจารย์สุธรรม) วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
29.พระราชภาวนาวชิรคุณ(หลวงปู่จื่อ พนฺธมุตฺโต) วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ
30.พระเทพวชิรญาณโสภณ(เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
31.พระครูวิมลญาณอุดม(พระอาจารย์ติ๋ว) วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี
ท่านที่สนใจสั่งจองบูชาวัตถุมงคล โอนเงินเข้าธนาคาร TMB ธนชาติจำกัดมหาชนเลขบัญชี 001-932-9291 ชื่อบัญชี สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดยมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์สิรินทโร
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล โทร.มูลนิธิฯ 065-985-7321 อ.วุฒิชัย สุภัคพานิชย์กุล
จ่าโกวิท แย้มวงษ์ ข่าว/ภาพ
0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox