จ่าโกเก็บข่าว

ศิษย์พระครูบาวชิริล แน่นวัด ร่วมสร้างบุญใหญ่ วัดเวฬุวันนาคา

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b9%88

          ศิษย์พระครูบาวชิริล แน่นวัด ร่วมสร้างบุญใหญ่ วัดเวฬุวันนาคา คณะศิษย์พระครูบาฯ หลั่งไหลร่วมพิธีเนืองแน่น พระครูบาวชิริล จัดงานบุญใหญ่พิธีผ้าป่าสามัคคี และ พิธีไหว้ครู พิธีเจิมครอบฝ่ามือ เปิดทรัพย์ เปิดเส้นวาสนา ตามตำรับโบราณ วัตถุประสงค์: สร้างกุฏิสงฆ์เรือนศรัทธา วัดเวฬุวันนาคา ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

          ในการสร้างวัดแห่งน้ี พระครูบาวชิริล มีจุดประสงค์สร้างถวายเป็นพุทธบูชาเป็นศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีสถานท่ี ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เช่น ทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ไหว้พระสวดมนต์ ถือศีลปฏิบัติธรรม อันเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ของชาวตําบลเด่นชัย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และที่ เดินทางมาแสวงบุญจากพื้นที่ต่างๆ ดั้งน้ันจึงต้ังเพื่อเป็นสถานที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถานท่ีพํานักของพระภิกษุสามเณรสืบไป

          เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565 ท่าน พระครูปลัดวชิริล ภทฺทมุนี ( พระครูบาวชิริล ) แห่งวัดเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี ผู้บุกเบิกก่อสร้างวัดเวฬุวันนาคา อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขออนุโมทนาบุญ กับคณะศิษย์ และพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้บริจาคทรัพย์ ตลอดถึง เดินทางมาร่วมบุญในงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้าง กุฏิเรือนศรัทธา วัดเวฬุวันนาคา อ.เด่นชัย จ.แพร่ ในวาระนี้ได้รับการน้อมถวายปัจจัย เป็นจำนวนเงิน 1,714,819 บาท หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน

         ท่าน พระครูบาวชิริล ภทฺทมุนี ขอให้ผลบุญอันเกิดจากกุศลศรัทธาคณะศิษย์ ทุกๆท่าน ที่ร่วมสร้างกุศลกันมาตลอด อันเป็นบารมีธรรมอันล้ำเลิศนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา แล อาจาริยะบูชาแด่ หลวงพ่อทวด คุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เหล่ามหาเทพเทวา ทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน ๑๔ ชั้นบาดาล ตลอดถึง องค์พญานาคราชอนันตทรัพย์ นามว่า ” องค์ดำ ” แห่งเวฬุวันนาคา อ.เด่นชัย จ.แพร่ พร้อมทั้งอันมีเทพยดาผู้มีศักดาเดช ท้าวมหาราชทั้ง ๔ แล พระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เรืองเดช ท่านพ่อพญาครุฑผู้ทรงฤทธิ์ เทพสาริกาแสนเสน่ห์ เเม่สไบแดงผู้รักษา อีกทั้งเหล่ากุมารเทพภูผา กุมารน้อยผู้ทรงฤทธิ์ ผู้สถิตย์รักษาฯ ตลอดถึงอีกเหล่าเทพทั้งหลายที่ไม่ได้เอ่ยนาม ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญบารมี

        พระครูบาฯขอพรอันประเสริฐ จงบังเกิดเป็นบุญอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านความเป็นอยู่ ให้พรั่งพร้อมไปด้วยอาภรณ์เครื่องประดับ มีเครื่องใช้ไม้สอยสะดวกสบาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แลมีผิวพรรณงามสะดุดตา เป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็น จะเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ประกอบอาชีพกิจการ ค้าการขาย ธุรกิจการงานสิ่งใด ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีโภคทรัพย์สมบัติเนืองนอง ร่ำรวย ร่ำรวย ร่ำรวย ปัง ปัง ปัง ตลอดกาลนานเทอญ

สาธุบารมีพระมหาจักรพรรดิ
สาธุบารมีธรรม หลวงปู่ทวด มหาโพธิสัตว์
สาธุบารมีพญานาคราชอนันตทรัพย์

0 Comments

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox